Řízené vrty

Řízené vrty, podvrty a řízené protlaky

Naše společnost Protlaky Plzeň s.r.o. provádí práce pomocí speciální bezvýkopové technologie Vermeer. Touto technologií jsou horizontálně řízené vrty neboli mikrotunelování s podporou výplachové směsi (řízené protlaky - řízené podvrty). Tento způsob je také známý pod pojmy jako: řízené protlačování, řízené podvrty, mikrotunely apod. Všechny tyto a podobné názvy ale mají jeden společný jmenovatel, a tím je způsob pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provádění výkopů. V tomto specializovaném oboru máme již letité zkušenosti.

Uvedená technologie je jednou z nejmodernějších a ekologicky nejvýhodnějších bezvýkopových technologií horizontálně řízeného vrtání mikrotunelů. Princip technologie je založen na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitových směsí (bentonit je drcený jíl, který pomáhá při vrtání, jako těsnící a výplňový materiál). Tato technologie je vhodná na pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích, dokončených stavbách a všude tam, kde je požadavek neporušit povrch.

Reference protlaků

Popis postupu horizontálního vrtání

 • výkopy startovacích a koncových jam (velikosti cca 1,5 m x 1,5 m x hloubka pokládky)
 • načerpání vody do nádrže a smíchání s bentonitovou směsí
 • příprava a kalibrace měřícího systému
 • zahájení I. etapy – pilotní vrt. Vrtmistr kontroluje průběh vrtání díky vysílači, který je umístěn v těle vrtné hlavy. Vrtmistr na svém přijímači neustále vidí v jaké hloubce, směru a sklonu se nachází vrtná hlava a podle potřeby dává pokyny strojníkovi u vrtačky. Vrtá se za pomoci vysokotlaké směsi, která je vháněna čerpadlem v nádrži přes hadice do vrtné soupravy, dále do vrtné hlavy umístěné na začátku vrtných tyčí. Z vrtné hlavy směs vychází pod tlakem do země, kde rozplavuje a roztlačuje zeminu a postupuje vpřed. Změna směru je umožněna kombinováním způsobů vrtání (rotační-přímý postup vrtu a hydraulický-vychylování vrtné hlavy do požadovaného směru).
 • Tímto způsobem se provede pilotní vrt ze startovací jámy až do koncové jámy. V koncové jámě se provede výměna vrtné hlavy se sondou za rozšiřovací hlavu, potřebnou pro zatažení požadovaného průměru potrubí – (u naší soupravy zatahované medium od průměru 50 mm - max. průměr 450 mm)

Přednosti metody vrtů s výplachem

Ve srovnání s otevřeným způsobem stavby je naše metoda spojená s výhodami, které mají vliv jak na oblast životního prostředí, tak i na kvalitu potrubí, otázku nákladů a akceptování a nakonec na plánování potrubí.

V protikladu ke konvenčnímu způsobu provádění potrubí, je použití metody horizontálních vrtů s výplachem šetrné k životnímu prostředí. Bez výkopu a bez zásahu do přírody, případně obtěžování obyvatelstva, které normálně způsobuje stavební provoz. Ve srovnání s otevřeným způsobem stavby je naše metoda spojená s výhodami, které mají vliv jak na oblast životního prostředí, tak i na kvalitu potrubí. Používaný Bentonit je přirozeně se vyskytující destičkovitý jílový minerál, který je velmi bobtnavý, a tím má i schopnost vázat velké množství vody. Nezatěžuje životní prostředí, k dispozici je potvrzení o nezávadnosti při jeho použití a skladování.

 • Obzvláště v místě křížení vodotečí nebo pokládání v přírodních a vodních ochranných rezervacích nedochází k poškození nebo narušení životního prostředí.
 • Vedení tras je možné zdaleka nezávisle na zástavbě a uspořádání povrchu, a tím je i kratší přímé vedení tras (platí jak ve vztahu k poloze, tak i k hloubce).
 • Metodou je daná delší životnost položeného potrubí při použití vysoce kvalitních materiálů potrubí (s vetší tloušťkou stěny).
 • Časy výstavby jsou většinou velmi krátké.
 • Je zaručena jak přesnost položení tak i přesné dokumentování hloubky položení (výškové a stranové odchylky jsou často menší, než u otevřeného způsobu výstavby).
 • Z důvodů malé potřeby místa nedochází téměř k zábranám existujícího dopravního provozu nebo k omezování sousedů.
 • Bez materiálu z výkopu a s ním spojeného narušení povrchu dochází k minimalizaci nákladů na skladování vykopaného materiálu i nákladů na uvedení do původního stavu.
 • Protože vrtné soupravy operují z povrchu terénu, je velikost potřebných výkopů malá, opatření pro výztuž nebo zadržení vody jsou zapotřebí jen ve výjimečných případech, tím dochází i ke snížení nákladů pro odškodnění obyvatel a poplatků za vodní potrubí.
 • Ražení ve vrstvách vedoucích vodu je zcela bez problémů (zadržování vody je tím potřebné příp. pouze v místech výkopu).
 • Trubky jsou bezprostředním položením do stlačené, neporušené země většinou rovnoměrněji uložené a podepřené, dodatečně chráněné obalem z bentonitu jako zásypem písku u otevřených výkopů.
 • Díky pokládání bez otřesů nedochází k sedání půdy.
 • Možnost položení potrubí se sklonem pro gravitační kanalizaci (předpokládá se nejméně 1 % sklon) ve větší hloubce (tím možnost zvětšení spádové oblasti bez potřeby dodatečných čerpacích stanic).
 • Díky větším točivým momentům rozšiřovacích hlavic u našich strojů, lze úspěšně ukončit vtažení potrubí často i za ztížených podmínek.
 • Úspěchy při vrtech i v obtížných druzích zeminy (jako např. v drobném štěrku) se dále zlepšují možností velkých objemů výplachové kapaliny.

 

Dané poměry podloží je třeba charakterizovat následovně

 • písek s normální hustotou navrstvení, jemný písek/jíl bez hrubého písku a vrstev kamene se označují pro vrtání jako dobré až velmi dobré,
 • hrubý písek a vrstvy s kamenem a usazeniny s velkou hustotou navrstvení se považují za vhodné pro vrtání s omezením,
 • pro pevné horniny se používá speciální vrtné vybavení
 • vhodné podloží pro standardní výplachovou metodu je tř. 2-5!