Pluhování

Pokládka PE trubního materiálu, VN kabelů a PE chrániček metodou pluhování

Provádíme práce také s pomocí speciální bezvýkopové technologie pokládka pluhováním - metodou Föckersperger.

Podkládku PE trubního materiálu, VN kabelů a chrániček je možné realizovat několika způsoby. Jedním z nich je metoda pluhování – speciální bezvýkopová technologie, která se provádí za pomoci pluhového zařízení a je idální tuto propojovat s technologií řízených výplachových vrtů. Kombinací těchto dvou technologií je možné při výstavbě nových vodovodů, plynovodů, kabelovodů a tlakových kanalizací dosáhnout značných úspor jak finančních, tak i časových. Zatímco metoda řízených protlaků se používá při pokládce produktovodů i chrániček v obcích a ve zpevněných plochách (asfaltové pokrývky, beton, dlažba), pluhové soupravy se nasazují ideálně v nezpevněných plochách nebo v trasách přivaděčů a jsou vhodné i pro souběh s komunikací. V tomto specializovaném oboru máme již letité zkušenosti.

reference pluhování

Přípravné práce před pokládkou

Samotné pokládce předcházejí přípravné práce – příprava trasy/četnost podzemních vedení, dodávka, svaření potrubí a jeho rozložení po trase.

Pro pokládku pluhem je možné použít potrubí z materiálu HD-PE (s ochrannou vrstvou nebo RC) – do průměru d 355 mm.

Pro pokládku jednotlivých typů potrubí platí různá pravidla. Je-li potrubí zhotoveno z materiálu HD-PE do průměru 225 mm, lze ho svařit a položit bez přerušení v délce celé trasy, která má být pluhována. Na začátku trasy  (startovací jáma) je třeba ponechat přesah potrubí – podle průměru potrubí ideálně 15 až 25 m. Tento přesah se v průběhu trasy ve většině případů vyrovná. V každém úseku, který má být položen, musí ležet potrubí připravené a svařené vždy min. 5 m od vytýčené trasy pokládky potrubí a to pouze na jedné straně. Potrubí do průměru d 160 mm se může svařovat na tupo popř. elektrotvarovkami. Větší průměry se mohou svařovat už pouze metodou na tupo.

Metoda pluhování

Jde o bezvýkopovou technologii pokládky potrubí, které je určeno pro dlouhé přivaděče nebo kanalizační výtlaky, kabelové chráničky a VN kabely vedoucí přes nezpevněné plochy. Provádí se za pomoci pluhového zařízení, které se skládá ze dvou komponentů:

  • terénního tažného vozidla s lanovým navijákem (80 t / tah) a kotvou
  • pluhového pokladače – váha celé kolony (tažné vozidlo, vlek s vybavením a pluh) = 50 tun

Při této metodě se trubní materiál či kabel pokládá bez napětí na zarovnané dno výkopu a jeho hloubku je možné (v závislosti na charakteru podloží) nastavit maximálně do 1,8 m.

Rovnoměrnost výkopu lze zajistit

  • nastavením radlice na střed pluhu,
  • upevněním lana přímo na radlici pluhu,
  • přestavěním rozchodu kol pluhu.

Rozlišují se dva způsoby pluhování

  • nekonečný
  • raketový

Nekonečný způsob

Při pokládce potrubí takzvaným nekonečným způsobem dochází vlivem hnací síly na pluh k vytváření vytlačené zeminy. Potrubí se následně vtáhne do ukládací šachty a poté se protáhne skrz úložiště do vytvořené startovací rýhy. Podle stálosti příslušné půdy se zemina více či méně sesouvá, čímž dochází k zasypání rýhy za pluhem. V případě složitějšího (kamenité nebo navážky) podloží zůstává za pluhem vždy vytlačená zemina do výše max. 50 cm.

Postup pokládky systémem takzvaného nekonečného pluhování byl vyvinut již v minulém století pro ukládání kabelů a drenáží. V jednom pracovním postupu lze položit až 24 paralelních kabelů souběžně nebo v jedné pokládce současně kombinovat i několik médií různých průměrů. Tímto způsobem se může položit potrubí s velikostí průměru maximálně do průměru 225 mm.

Pokládka potrubí metodou pluhování je uznávána Českým plynárenským svazem. V TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu je pluhování plynovodů schváleno za předpokladu, že použité potrubí vlastní ochranný plášť nebo ochrannou vrstvu. Jako potrubní materiál mimo plynárenství je možné použít kromě toho také jakékoliv potrubí z PE 100 a s minimálním koeficientem SDR 17. Potrubí z materiálu PE 100 může být ve svitcích nebo v tyčích. Potrubí se svařuje až do průměru d 160 mm metodou na tupo nebo pomocí elektrospojek, ve větších dimenzích už jen metodou na tupo – elektrotvarovky v těchto průměrech logicky způsobují veliký odpor.

Raketový způsob

Druhým způsobem je takzvané raketové pluhování. Potrubí se připojí přímo na tažný zvon a je vtaženo do startovací jámy. Tažný zvon je schopen vyhloubit dutinu dosahující průměru až max. 500 mm a z tohoto důvodu doporučujeme zatahovat trubní materiál max. do průměru 355 mm.

Při raketovém pluhování se pokládají propojené úseky potrubí s maximální délkou do 250 m.

Souběžně s pokládkou potrubí raketovým pluhováním mohou být pomocí rakety namontovány pokládkové šachty, zapluhovány chráničky, kabely a varovné pásky způsobem nekonečného pluhování. Obě metody mohou být variovány.

Pluhové zařízení

Aby při pokládce potrubí nezpůsobovaly terénní nerovnosti problémy, je pluh vybaven čtyřmi univerzálně přestavitelnými rameny s hydraulicky regulovatelnými koly. Díky hydraulickému motoru v kolech jsou pluhy samostatně pohyblivé a dobře se manévrují. Při samotné pokládce se však využívá výhradně síla lanového navijáku terénního tažného vozidla, které je ocelovým lanem propojeno s pluhovým pokladačem. Terénní tažné vozidlo zapustí kotvu do země a navíjením lana přitahuje pluhový pokladač, který radlicí pluhu rozpojuje a vytlačuje zeminu v oblasti trasy vedení. Pluhový pokladač dno příkopu uhlazuje. V závislosti na geologických podmínkách půdy a podle dimenze potrubí je možné nasazení tažných kladek s různými výkony (nejsilnější kladka disponuje tažnou silou až 140 t).

Půda

Metodu pluhování je možné nasadit v zeminách třídy 2 až 5 podle předpisů ČSN 73 3050 – Zemní práce, třídy těžitelnosti. V případě výskytu vysokých třecích sil v půdě (např. při pokládce potrubí ve svíravých jílech) je možné tyto negativní vlivy eliminovat tak, že použijeme různé polymerové suspenze. Rozchod kol, šířka stopy a vysoké postavení každého ze samostatně zavěšených kol umožňují nasazení pluhových soustav i v takových terénních podmínkách, ve kterých mají jiné stavební stroje (např. nakladače či bagry) značné problémy. Pluhovací technika možném dá použít i v lokalitách, ve kterých je terén kvůli vysokému stavu spodní vody pro veškerou jinou techniku nepřístupný.

Úseky pokládky a křížení cizích sítí

Pluhový pokladač má kapacitu denní pokládky 4 000 m, proto se z důvodu rentability vybírají pro uložení potrubí pluhem úseky většinou delší než 1 000 m. Při pokládce potrubí kratších úseků (např. 100 m) se rentabilita odrazí na ceně. Délka jednotlivých úseků je někdy závislá i na výskytu cizích sítí. V místě křížení se totiž potrubí vyvede na povrch a buď se přeruší, nebo nikoliv. Přerušení, podvléknutí pod překážkou a svaření potrubí elektrotvarovkou je však možné i dodatečně. Ani vytvoření cílové jámy před překážkou a startovací jámy za ní nejsou nutností. Pluh může vyjet z hloubky pokládky postupně a stejně tak postupně opět zajíždět. V případě již předem zhotovených výkopů je trasa přerušení podstatně kratší, a proto se tento postup z ekonomického hlediska doporučuje. Hustota křížení cizích sítí by ovšem neměla přesahovat rozumnou míru. S přesností na cm dokáže pluh dodržet vytýčené lomové a směrové body vč. hloubky uložení trubního materiálu.

Zapískování

Optimální a rovnoměrné uložení kabelů a potrubí bez napětí v geologicky zhoršených podmínkách je možné dosáhnout automatickým zapískováním za pomoci nasazení pískovacího vozíku. Koordinace dopravy obsypového materiálu do výkopu je řízena pluhovým pokladačem. Potrubí je tak chráněno na stranách i na dně výkopu vrstvou pískového obsypu s mocností 5 cm. Pokrytí potrubí zhora tvoří vrstva písku o mocnosti až do 15 cm. Položené potrubí je bez napětí fixováno a v případě souběžné pokládky leží v předem definovaném rozestupu od sebe. Pískový obsyp a dopravu písku vč. doplňování při samotné pokládce zajišťuje vždy zadavatel stavby.

Nasazení pískovacího vozíku má ovšem i své nevýhody. Zásobování obsypovým materiálem zpomaluje výkonnost pluhového pokladače, neboť je třeba zajistit dostatečné množství materiálu a techniku, která by automatický pískovací vozík za jízdy nepřetržitě zásobovala. Tím se zároveň zvyšují náklady na stavbu. V případě, že se použije potrubí s ochrannou vrstvou, je ve většině případů pískový obsyp zbytečný.